سرمایه های انسانی

مدیریت منابع انسانی شرکت متعهد است که سیاست‌هایی را با هدف بکارگیری نیروهای متخصص و واجد شرایط را طی بازه زمانی مقتضی به خدمت بگیرد، طوری که اهداف توسعه  ای شرکت محقق شود. برای آموزش و توسعه منابع انسانی، یک الگوی شایستگی بصورت مشخص برای شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر بوسیله کارشناسان داخلی طراحی شده که از آغاز فعالیت پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. هدف آن ارتقای قابلیت عملکردی و رفتاری پرسنل به گونه‌ای است که به پیشرفت هماهنگ در تمامی سطوح در راستای تحقق هدف پروژه کمک کند. هدف از طراحی و اجرای مدیریت جبران خدمات مزبور در واقع کمک به ارتقای انگیزه‌ پرسنل از یک سو، و تسهیل استخدام نیروی متخصص در رشته‌های مختلف با توجه به ماهیت رقابتی بودن بازار کار از سوی دیگر است. مدیریت انگیزه شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر، ابزار دیگری است برای حمایت و ارتقای بهره وری منابع ارزشمند انسانی.

National Iranian Industry Champions Award

National Iranian Oil Industry Champions Award

Human Resources Excellence  Award

Human Resources Exelence Award

United Nations/GICHD Certificate in Mine Action Swiss, Geneva 2015

United Nations/GICHD Certificate in Mine Action Swiss/Geneva 2015

Integrated Management System Certification:

Occupational Health & Safety Management System OHSAS 18001

Occupational Health & Safety Management System OHSAS 18001

Quality Management System ISO 9001

Quality Management System ISO 9001

Environmental Management System ISO 14001

Environmental Management System ISO 14001