شکافت اسیدی

شکافت اسیدی یک تکنیک تحریکی است که طی آن اسید بمنظور انکسار (شکست) فشار سازند به چاه تزریق می گردد. تاکنون، هیچ تجربه موفقیت‌آمیزی در عملیات شکافت اسیدی در ایران گزارش نشده و این تکنیک برای اولین بار در میدان نفتی آذر بکار گرفته شده است. به دلیل پتانسیل تولید طبیعی پایین سازند سروک در میدان نفتی آذر، شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر تصمیم به تحریک ۵ حلقه چاه با اجرای تکنیک شکافت اسیدی گرفته است. این پروژه یک پروژه با فن آوری پیشرفته (High tech) است که پتانسیل شکافت اسیدی را برای سایر میادین نفتی مشابه در ایران مورد ارزیابی قرار می‌دهد. موفقیت در این عملیات باعث ارتقای شاخص بهره‌وری چاه‌های نفت و متعاقباً افزایش تولید میدان نفتی آذر خواهد شد.

11+

Project Photos