پست برق ۱۳۲/۱۱ کیلوولت

این پروژه شامل احداث پست برق ۱۳۲ به ۱۱ کیلوولت به منظور تامین برق مصرفی مورد نیاز میدان نفتی آذر می‌باشد.

پیمانکار EPC این پروژه شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران می‌باشد.

211+

Project Photos