آبرسانی

این پروژه شامل خدمات مهندسی، تدارکات و خرید کالا و ساختمان و نصب ایستگاه پمپ آب و خط لوله آب زیر زمینی برای انتقال آب تصفیه نشده رودخانه چنگوله به تاسیسات بهره برداری مرکزی و اقامتگاه دائم بهره بردار میدان نفتی آذر می‌باشد.
این پروژه همچنین شامل احداث ایستگاه پمپ و حوضچه آبگیر در محدوده رودخانه چنگوله، احداث ۲۸/۵ کیلومتر دسترسی به خطوط لوله (RIGHT OF WAY)، نصب خط لوله آب تقویت شده با شیشه (GRVE)، احداث مخزن آب تصفیه نشده در نزدیکی تاسیسات بهره برداری مرکزی و مخزن ذخیره آب تصفیه نشده در محدوده چاه آب ذخیره برای انتقال آب تصفیه نشده به تاسیسات بهره برداری مرکزی از طریق ۱۱ کیلومترخط لوله پلی اتیلن می‌باشد.

19+

Project Photos